Privacy & cookiestatement | Start eigen uitzendbureau

Privacy & cookiestatement

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons. 

Privacybeleid

Starteigenuitzendbureau.nl is een onderdeel van Flexibility Uitzendbureau BV (ook Flexibility genoemd in onderstaand schrijven). Flexibility Uitzendbureau BV is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. 

Wie zijn we? 

Flexibility Uitzendbureau BV is gevestigd te Breda, Ettensebaan 43, 4813 AH, onderdeel van de flexibility groep (hierna tezamen: flexibility) en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

In overeenstemming met de WBP en AVG heeft flexibility haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Technische informatie

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. 

Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. 

Flexibility maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. 

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. 

In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. 

Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. 

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om: 

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert); 
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in); 
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.; 
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren; 
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen; 
  een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen; 
 • ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening; 
 • voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen; 
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole; 
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering; 
 • subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen; 
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u? 

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. 

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens: 

Bij inschrijving 

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens; 
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht; 
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring; 
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan; 
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof; 
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften; 
 • pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis. 

Op het moment dat u voor Flexibility kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt: 

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning; 
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie; 
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een preemployment screening. 
 • Flexibility legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen? 

Flexibility kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Flexibility entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. 

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. 

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. 

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Flexibility heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. 

Kandidaten (indien u (nog) niet voor flexibility heeft gewerkt) 

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor flexibility heeft gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. 

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via het mailadres privacy@flexibility.nl. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door flexibility. Uw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s). 

In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor flexibility onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd. 

Indien u voor flexibility werkt/heeft gewerkt 

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. 

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Flexibility. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven via privacy@flexibility.nl. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door flexibility. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor flexibility onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen. 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties 

Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. 

Flexibility verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en/of een zakelijke relatie te onderhouden en/of een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. 

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: 

Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen 

Flexibility kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere flexibility entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin flexibility hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Flexibility heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens 

voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties: Indien u uw eigen account (UBplus Online) heeft, heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens. 

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij flexibility. 

Voor overige relaties: 

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij flexibility. 

Beveiliging 

Flexibility doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is flexibility met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek 

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door flexibility , dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via privacy@flexibility.nl of Flexibility Groep t.a.v. afdeling privacy, Ettensebaan 43, 4813 AH, Breda. U kunt onze afdeling Privacy ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 075 – 54 82 111. 

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden privacy@flexibility.nl

Wijzigingen 

Flexibility kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van flexibility. Deze versie is opgesteld in April 2018.

Cookiestatement

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze websitestatistieken en tracking cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies en vergelijkbare technologieën zijn zeer kleine tekstdocumenten of stukjes code die vaak een unieke identificatiecode bevatten. Wanneer u een website bezoekt, vraagt de website aan uw computer of mobiele apparaat, om toestemming om dit cookiebestand op uw computer of mobiele apparaat op te slaan, en toegang te krijgen tot informatie. Informatie die wordt verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën, kan de datum en tijd van uw bezoek bevatten en hoe u onze website gebruikt.

Waarom gebruiken we cookies?

Cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en u een goede gebruikerservaring heeft. De cookies zorgen er ook voor dat we kunnen zien hoe onze website wordt gebruikt en hoe we deze kunnen verbeteren.

Welke cookies gebruiken we?

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Bijvoorbeeld als u via onze website inlogt op onze digitale omgevingen. Deze cookies zijn vereist voor een goede functionaliteit van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld in ons systeem. Gewoonlijk worden deze cookies ingesteld door uw acties in uw aanvragen voor onze diensten. Voorbeelden van deze acties zijn inloggen, formulieren invullen of uw privacyvoorkeuren instellen. Het is mogelijk om uw browser deze cookies te laten blokkeren, maar sommige delen van onze website werken mogelijk niet correct wanneer deze worden geblokkeerd.

Prestatie cookies

Op onze website worden deze cookies gebruikt om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, ook wel analytische cookies genoemd. We gebruiken deze gegevens voor prestaties en website-optimalisatie.

Advertentie/tracking cookies

Deze cookies worden ingesteld door externe advertentiepartners en worden gebruikt voor het profileren en volgen van gegevens op meerdere websites. Als je deze cookies accepteert, kunnen we onze advertenties op andere websites tonen op basis van uw gebruikersprofiel en voorkeuren. Deze cookies slaan ook gegevens op over hoeveel bezoekers onze advertenties hebben gezien of erop hebben geklikt om advertentiecampagnes te optimaliseren. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt ervoor kiezen om de prestatiecookies uit te schakelen. In de instellingen van de browser kunt u de instellingen wijzigen om ervoor te zorgen dat cookies worden geblokkeerd. De meeste browsers geven een uitleg over hoe u dit kunt doen in de zogenaamde \'help-functie\'.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/